Na stronach BIP GAPR publikowane są wyłącznie informacje publiczne. Na podstawie art. 4 ust. l i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. udostępnia informację publiczną i tworzy własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej - (BIP GAPR). 

 

Majątek

 

 

31.12.2013

31.12.2012

  1. Aktywa trwałe

235 110 583,90

210 473 416,78

  1. Wartości niematerialne i prawe

10 799,95

2 004,75

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

 

 

2. Wartość firmy

 

 

3. Inne wartości niematerialne i prawne

10 799,95

2 004,75

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

 

 

  1. Rzeczowe aktywa trwałe

78 055 687,68

86 908 126,58

1. Środki trwałe

78 053 245,57

86 829 394,47

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

4 607 162,60

5 007 162,60

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

71 460 360,81

79 266 986,28

c) urządzenia techniczne i maszyny

1 679 663,33

2 144 217,07

d) środki transportu

10 540,00

85 703,02

e) inne środki trwałe

295 518,83

325 325,50

2. Środki trwałe w budowie

2 442,11

78 732,11

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

 

 

  1. Należności długoterminowe

2 715 082,64

3 375 564,42

1. Od jednostek powiązanych

 

 

2. Od pozostałych jednostek

2 715 082,64

3 375 564,42

  1. Inwestycje długoterminowe

154 329 013,63

120 156 756,03

1. Nieruchomości

107 062 974,42

107 575 394,95

2. Wartości niematerialne i prawne

 

 

3. Długoterminowe aktywa finansowe

47 266 039,21

12 581 361,08

a) w jednostkach powiązanych

44 045 001,76

8 637 823,68

- udziały lub akcje

40 845 001,76

6 937 823,68

- inne papiery wartościowe

 

 

- udzielone pożyczki

3 200 000,00

1 700 000,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe

 

 

b) w pozostałych jednostkach

3 221 037,45

3 943 537,40

- udziały lub akcje

225 000,00

30 000,00

- inne papiery wartościowe

 

 

- udzielone pożyczki

2 996 037,45

3 913 537,40

- inne długoterminowe aktywa finansowe

 

 

4. Inne inwestycje długoterminowe

 

 

  1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

30 965,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

30 965,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

B. Aktywa obrotowe

24 636 476,07

25 884 223,79

  1. Zapasy

 

600,00

1. Materiały

 

 

2. Półprodukty i produkty w toku

 

 

3. Produkty gotowe

 

 

4. Towary

 

 

5. Zaliczki na dostawy

 

600,00

  1. Należności krótkoterminowe

2 597 582,82

3 624 356,36

1. Należności od jednostek powiązanych

501,11

 

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty

501,11

 

- do 12 miesięcy

501,11

 

- powyżej 12 miesięcy

 

 

b) inne

 

 

2. Należności od pozostałych jednostek

2 597 081,71

3 624 356,36

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty

1 311 157,12

1 382 951,92

- do 12 miesięcy

1 311 157,12

1 382 112,44

- powyżej 12 miesięcy

 

839,48

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

225 068,00

400 235,42

c) inne

1 060 856,59

1 841 169,02

d) dochodzone na drodze sądowej

 

 

  1. Inwestycje krótkoterminowe

20 634 615,57

20 059 921,02

1. Krótkotermonowe aktywa finansowe

20 634 615,57

20 059 921,02

a) w jednostkach powiązanych

 

300 000,00

- udziały lub akcje

 

 

- inne papiery wartościowe

 

 

- udzielone pożyczki

 

300 000,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

 

 

b) w pozostałych jednostkach

203 967,11

 

- udziały lub akcje

 

 

- inne papiery wartościowe

 

 

- udzielone pożyczki

203 967,11

 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

 

 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

20 430 648,46

19 759 921,02

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

20 280 648,46

16 543 328,14

- inne środki pieniężne

150 000,00

3 216 592,88

- inne aktywa pieniężne

 

 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

 

 

  1. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1 404 277,68

2 199 346,41

RAZEM AKTYWA

259 747 059,97

236 357 640,57

Wprowadził: Małgorzata Semik
Data utworzenia: 2014-09-01 12:00:00
Data modyfikacji: 2014-10-21 19:57:38
Rejestr zmian:
2014-10-21 19:57:38Małgorzata Semik
2014-10-21 19:52:04Małgorzata Semik
2014-10-21 07:53:24Małgorzata Semik
2014-10-20 14:58:04Małgorzata Semik
2014-10-20 14:50:16Małgorzata Semik
2014-10-02 08:13:29Małgorzata Semik

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.