Dostęp do pozostałych informacji publicznychStosownie do przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, podmiot zobowiązany do jej udostęp­nienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest przekazywana w formie ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji na wniosek, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą tym kosztom.

Informacja publiczna może być udostępniana:
 – w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
 – na stronach www.gapr.pl.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, nieudostepnionej w Biuletynie Informacji Publicznej GAPR sp. z o.o. , a dotyczącej działania tej spółki złożyć należy w sekretariacie w Gliwicach ul. Wincentego Pola 16.

Wprowadził: Małgorzata Semik
Data utworzenia: 2014-10-01 18:31:16
Data modyfikacji: 2014-10-01 19:33:57

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.